fbpx

THỎA THUẬN

để kết xuất các dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng

Thỏa thuận này để kết xuất các dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng (sau đây gọi là Thỏa thuận khách hàng) là ưu đãi công khai của GIANTMOBI, công ty tại Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại 1445C đường 3/2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Nhà Quảng cáo), gửi đến các pháp nhân và cá nhân (sau đây gọi là Nhà xuất bản).

Sau đây, Nhà quảng cáo và Nhà xuất bản sẽ được gọi chung là các Bên và một cách riêng biệt với tên Bên.

Việc chấp nhận đề nghị công khai (ký kết thỏa thuận) được thực hiện bằng cách thực hiện một trong các hành động sau (sau đây gọi là Hành động): tạo tài khoản cá nhân trên trang web của Nhà quảng cáo hoặc đánh dấu vào trường “Tôi đồng ý" trên trang web chứa Thỏa thuận hoặc đánh dấu vào ô xác nhận sự đồng ý của Nhà xuất bản chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này. Việc thực hiện một trong các Hành động có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn các điều khoản của Thỏa thuận.

Thỏa thuận được công bố trên Thỏa thuận liên kết trang web

I. ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG

Đối với các mục đích ở đây, các Bên sẽ sử dụng các định nghĩa sau:

 1. Internet có nghĩa là hệ thống mạng máy tính được kết nối trên toàn thế giới.
 2. Người dùng có nghĩa là Cá nhân hoặc Pháp nhân sử dụng Internet để nhận, truyền và xem thông tin cũng như mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ.
 3. Website có nghĩa là một nguồn thông tin trên Internet với một địa chỉ URL duy nhất và thể hiện một phức hợp các trang web được kết nối với nhau về các đặc điểm chủ đề và có nghĩa là để xuất bản thông tin trên Internet.
 4. Web Page có nghĩa là một phần tổng hợp độc lập của một trang web, một tài liệu riêng biệt trên Internet được tạo trên cơ sở ngôn ngữ HTML, được xác định bởi một địa chỉ duy nhất (URL), chứa thông tin (tệp văn bản, đồ họa, âm thanh và video).
 5. Quảng cáo và Tài liệu thông tin (AIM) có nghĩa là liên kết siêu văn bản đến trang web của Nhà quảng cáo (trang web của hiệu suất tiềm năng – trang đích) được Nhà quảng cáo cung cấp cho Nhà xuất bản cũng như các trang đích và trang đích trước, biểu ngữ và bất kỳ tài liệu nào khác do Nhà xuất bản tạo ra theo cách riêng của mình và được đặt trên các trang web Internet được Nhà xuất bản chọn cho mục đích hiển thị các dịch vụ theo Thỏa thuận dưới đây. Các loại (định dạng) AIM được Nhà xuất bản đặt để thực hiện Thỏa thuận sẽ được Nhà xuất bản chọn độc lập.
 6. Khách hàng tiềm năng có nghĩa là hiệu suất của người dùng Internet đối với hành động được Nhà quảng cáo xác định trước trên trang web của Nhà quảng cáo hoặc khách hàng của Nhà quảng cáo mà Nhà quảng cáo chèn URL post-back, về mặt kỹ thuật xác định nguồn mua hàng được thực hiện. Các đặc điểm và điều kiện của vị trí tiềm năng và hiệu suất của khách hàng tiềm năng sẽ được các Bên xác định trong Lệnh đặt theo thỏa thuận này và trong Giantmobi.
 7. Dữ liệu thống kê có nghĩa là một báo cáo chi tiết về hiệu suất khách hàng tiềm năng của Nhà quảng cáo trên các trang website Internet, chỉ định thông tin về số lượng dịch vụ được cung cấp.
 8. Hệ thống Quản lý Kiểm toán và Quảng cáo trên Internet của Nhà quảng cáo (sau đây gọi là “Hệ thống”) có nghĩa là một chương trình máy tính được Nhà quảng cáo áp dụng để thu thập dữ liệu thống kê về các dịch vụ do Nhà xuất bản cung cấp dưới đây.
 9. Phương thức tích hợp – phương tiện kỹ thuật chuyển thông tin từ Nhà xuất bản sang Nhà quảng cáo và ngược lại.

Các loại tích hợp sau có thể được áp dụng giữa Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo:

 • Tích hợp API – giao diện hợp tác giữa các hệ thống của Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo để đo lường và trao đổi dữ liệu;
 • URL postback – một liên kết cụ thể được tạo để cho phép Hệ thống đăng ký khách hàng tiềm năng. Các tham số bổ sung của URL này cho phép xác định nguồn khách hàng tiềm năng và các tính năng khác của đơn hàng;

10. CPA có nghĩa là từ viết tắt của Cost Per Action, là mô hình định giá quảng cáo trên Internet nơi Nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động được chỉ định được liên kết với quảng cáo.

11. Giantmobi – mạng CPA toàn cầu. Giao tiếp giữa Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo sẽ được thực hiện thông qua Tài khoản cá nhân của Nhà xuất bản, được đặt tại liên kết sau: https://affiliate.giantmobi.com. Mỗi Nhà xuất bản có Tài khoản cá nhân duy nhất, chứa thông tin bí mật. Đăng nhập và Mật khẩu để truy cập vào Tài khoản cá nhân sẽ được yêu cầu từ người quản lý cá nhân từ phía Nhà quảng cáo.

12. Đơn hàng đặt có nghĩa là yêu cầu từ Nhà quảng cáo về quảng cáo và thúc đẩy sản phẩm Nhà qung cáo với giá (trả chi) do Giantmobi tạo ra và trong một khu vực địa lý cụ thể. Đơn hàng đặt chứa các đặc điểm và điều kiện của vị trí tiềm năng và hiệu suất tiềm năng.

13. Thời gian giữ có nghĩa là một khoảng thời gian sau khi người dùng chấm dứt khách hàng tiềm năng, tối đa 30 (ba mươi) ngày, được trao cho Nhà quảng cáo để thông báo cho Nhà xuất bản về trạng thái khách hàng tiềm năng. Khi thời hạn này hết hạn, tất cả các Khách hàng tiềm năng không bị Nhà quảng cáo trong Hệ thống từ chối sẽ được xem xét phê duyệt và có thể thanh toán trong trường hợp không có lý do hoặc giải thích nào về việc không xử lý được Nhà quảng cáo cung cấp.

14. Tình trạng khách hàng tiềm năng – tình huống khách hàng tiềm năng tại một khoảng thời gian cụ thể. Trạng thái được đặt ở phía Nhà quảng cáo và sẽ được gửi đến Nhà xuất bản thông qua phương thức tích hợp được sử dụng. Các loại trạng thái khách hàng tiềm năng:

 • Bán hàng – khách hàng tiềm năng được xác nhận;
 • Giữ – khách hàng tiềm năng đang chờ xử lý;
 • Từ chối – khách hàng tiềm năng, bị hủy bởi người dùng vì bất kỳ lý do và hoàn cảnh nào;
 • Rác – Tạo sai khách hàng tiềm năng.

15. Các thông số của Hiệu suất khách hàng tiềm năng có nghĩa là các điều kiện và thuật toán xác định hành động của người dùng với tư cách là khách hàng tiềm năng trên trang web của Nhà quảng cáo.

16. Luật Bảo vệ Dữ liệu nghĩa là bất kỳ luật hoặc quy định bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư nào có thể được sửa đổi hoặc thay thế theo thời gian cho Nhà xuất bản liên quan đến việc truyền và xử lý Dữ liệu Cá nhân theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận.

17. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người tự nhiên được xác định hoặc nhận dạng (‘dữ liệu đối tượng’).

18. Bộ điều khiển, dữ liệu cá nhân, bộ xử lý, quy trình / xử lý phải có ý nghĩa được đưa ra trong Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

19. Chính sách quyền riêng tư của Nhà xuất bản có nghĩa là chính sách quyền riêng tư có sẵn tại các trang web của Nhà xuất bản, trang đích và trang đích trước.

20. Các định nghĩa khác không được quy định trong Điều khoản này sẽ được giải thích theo thông lệ thương mại và pháp luật hiện hành.

II. ĐỐI TƯỢNG-VẤN ĐỀ CỦA HỢP ĐỒNG

1. Dựa trên Đơn đặt hàng do Nhà quảng cáo cung cấp, Nhà xuất bản sẽ cung cấp dịch vụ theo thời gian, thứ tự và theo các điều kiện theo Thỏa thuận cho Nhà quảng cáo như sau:

 • Thực hiện việc đặt Quảng cáo AIM trên các trang web Internet theo quyết định của mình.
 • Tạo một bảng kiểm kê các khách hàng tiềm năng hiệu suất theo các điều kiện trong tài liệu này.

2. Các thông số về Hiệu suất chính, số lượng và thời gian của dịch vụ kết xuất và các điều kiện thiết yếu khác sẽ được các Bên đối chiếu dựa trên các đặc thù của Lệnh đặt hàng và / hoặc Tài khoản cá nhân của Nhà xuất bản.

3. Tất cả các điều kiện, không được đề cập trong Thỏa thuận này, sẽ được thỏa thuận qua e-mail giữa Nhà xuất bản và người quản lý liên kết của anh ấy từ phía Nhà quảng cáo. Sự tương ứng như vậy sẽ được coi là hợp lệ.

4. Các Bên đã đi đến một thỏa thuận sử dụng Hệ thống để tạo một kho lưu trữ các dịch vụ kết xuất theo Thỏa thuận bao gồm các hoạt động chính và xử lý số liệu thống kê. Dữ liệu của hệ thống sẽ được sử dụng để ước tính số lượng dịch vụ được cung cấp và đánh giá chi phí của chúng. Nhà xuất bản đồng ý rằng mọi hệ thống kiểm kê khác được cung cấp bao gồm các hoạt động khách hàng tiềm năng hiệu suất sẽ không được coi là nguồn thông tin chính thức cho kiểm kê.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Nhà xuất bản sẽ:

 • Đảm bảo bắt đầu vị trí của Nhà quảng cáo AIM trên các tài nguyên Internet với số lượng được xác định bởi Nhà xuất bản theo quyết định của mình và trên cơ sở và theo đặt hàng của Nhà quảng cáo;
 • Đảm bảo rằng AIM được tạo bởi Nhà xuất bản theo cách riêng của mình không chứa bất kỳ điều nào sau đây:
 1. thông tin cá nhân hoặc bất kỳ tài liệu tham khảo nào khác cho bất kỳ bác sĩ thực hành hoặc nhân viên y tế khác;
 2. tài liệu tham khảo cho bất kỳ tổ chức nào;
 3. thông tin cá nhân hoặc bất kỳ tài liệu tham khảo nào khác cho người nổi tiếng hoặc bất kỳ người nổi tiếng nào khác trong bất kỳ lĩnh vực hoặc lĩnh vực nào;
 4. giao thông khuyến khích;
 5. chân trang dẫn đến trang web Giantmobi;
 6. bất kỳ tuyên bố nào chứa thông tin về các gói và giá không chính xác;
 7. bất kỳ thông báo về các thử nghiệm miễn phí, quà tặng, xổ số, vv;
 • không sử dụng bất kỳ liên kết web nào do Nhà quảng cáo chuyển giao hoặc được Nhà xuất bản mua lại một cách độc lập thông qua Giantmobi với mục đích xấu hoặc thông qua các phương tiện gian lận, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, rô bốt, khung nội tuyến, khung ẩn hoặc chuyển hướng nào; sử dụng chuyển hướng tự động đến trang web Giantmobi hoặc bất kỳ phương pháp tự động nào để lưu cookie của một chi nhánh. Hạn chế lưu lượng bao gồm tất cả các loại SPAM, lưu lượng truy cập từ các trang web bị hỏng, trộn ngách (ví dụ: gửi lưu lượng truy cập từ trang web không dành cho người lớn đến ưu đãi dành cho người lớn).
 • bảo mật tích hợp hệ thống giữa các nền tảng công nghệ trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ dưới đây và không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến sự cố của họ và (hoặc) hoạt động không đúng.
 • thông báo ngay cho Nhà quảng cáo về tất cả các hành động dẫn đến sự thất bại của phương thức tích hợp;

2. Nhà xuất bản có quyền:

 • từ chối chấp nhận và đặt AIM trong trường hợp hoạt động được thúc đẩy bằng cách đặt AIM mâu thuẫn với pháp luật hiện hành, cũng như có bất kỳ dấu hiệu quảng cáo không phù hợp nào và (hoặc) rõ ràng không tương ứng với các tiêu chuẩn đạo đức và đạo đức được chấp nhận chung. Từ chối như vậy sẽ được chuyển đến Nhà quảng cáo qua e-mail;
 • thu hút các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ kết xuất (hiệu suất công việc) dưới đây, bao gồm các nhà phân phối quảng cáo, tuy nhiên vẫn chịu trách nhiệm trước Nhà quảng cáo về hành động của các bên thứ ba đó, bao gồm việc họ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình liên quan đến việc thực hiện tại đây.

3. Nhà quảng cáo sẽ:

 • chỉ định một đại diện được ủy quyền có trách nhiệm để giải quyết các vấn đề hiện tại liên quan đến việc cung cấp dịch vụ dưới đây;
 • thanh toán kịp thời và đầy đủ cho các dịch vụ của Nhà xuất bản theo Thỏa thuận hiện tại;
 • cung cấp kịp thời cho Nhà xuất bản các thông tin và tài liệu cần thiết phù hợp với pháp luật hiện hành được yêu cầu để thực hiện Thỏa thuận này;
 • thông báo ngay cho Nhà xuất bản về tất cả các thay đổi được kết nối với các tài liệu và thông tin được cung cấp trước đó;
 • thông báo cho Nhà xuất bản về các ngày lễ, cuối tuần và các ngày bị loại trừ trong vòng 7 ngày trước khi Nhà quảng cáo sẽ không thể xử lý khách hàng tiềm năng;
 • xử lý khách hàng tiềm năng trong vòng 10 (mười) ngày làm việc và thông báo ngay cho Nhà xuất bản về số lượng khách hàng tiềm năng tăng (hơn 20% so với tổng số khách hàng tiềm năng).
 • đặt tất cả tỷ lệ chi trả hiện hành trong Giantmobi và / hoặc tài khoản cá nhân của Nhà xuất bản.

4. Nhà quảng cáo sẽ có quyền:

 • cung cấp cho Nhà xuất bản các Đơn đặt hàng chèn cho các dịch vụ kết xuất trong khoảng thời gian Thỏa thuận. Đơn đặt hàng có thể được sửa đổi nếu được các Bên đồng ý. Mọi sửa đổi sẽ được chuyển đến Nhà xuất bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có hiệu lực;
 • chấm dứt Thỏa thuận đơn phương nếu không có kết quả tích cực từ chiến dịch quảng cáo Việc chấm dứt Thỏa thuận đơn phương theo sáng kiến của Nhà quảng cáo sẽ được thực hiện bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Nhà xuất bản 5 (năm) ngày trước ngày có thể từ chối thực thi Thỏa thuận ;
 • từ chối chấp nhận và tôn trọng các dịch vụ do Nhà xuất bản cung cấp nếu các dịch vụ đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và của Lệnh đặt hàng.

IV. CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ GIẢI QUYẾT

 1. Giá (chi trả) cho các dịch vụ được Nhà xuất bản hiển thị dưới đây sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ chi trả của các thông số hiệu suất và điều kiện do Nhà quảng cáo chọn. Tổng chi phí của các dịch vụ Nhà xuất bản sẽ được cố định trong hóa đơn.
 2. Nhà quảng cáo sẽ trả tiền cho Nhà xuất bản cho các dịch vụ được Nhà xuất bản cung cấp dựa trên số lượng Khách hàng tiềm năng do Nhà xuất bản cung cấp. Giá cho mỗi khách hàng tiềm năng được tạo bởi Gianmobi.
 3. Thanh toán cho các dịch vụ do Nhà xuất bản cung cấp sẽ được thực hiện trong 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được hóa đơn do Nhà xuất bản phát hành.
 4. Việc thanh toán các dịch vụ do Nhà xuất bản cung cấp sẽ được thực hiện bằng cách chuyển tiền không dùng tiền mặt vào tài khoản hiện tại của Nhà xuất bản. Thời điểm thanh toán sẽ được coi là ngày ghi nợ từ tài khoản hiện tại của Nhà quảng cáo.
 5. Nhà quảng cáo sẽ hàng tháng (trước ngày 15 (mười lăm) mỗi tháng) cung cấp cho Nhà xuất bản Báo cáo về chất lượng giao thông.

V. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC BÊN

 1. Các Bên phải chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo Thỏa thuận này theo quy định của pháp luật hiện hành. Các Bên đồng ý rằng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ của tài liệu này dẫn đến việc gây ra tổn thất; chỉ những tổn thất thực tế mới được bồi hoàn.
 2. Bất kỳ vi phạm các điều khoản được nêu trong các điều khoản 1 – 7 cho phép Nhà quảng cáo cấm tài khoản Cá nhân của Nhà xuất bản trong Giantmobi mà không cần thanh toán và chấm dứt Thỏa thuận này. Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm bồi hoàn tất cả các thiệt hại mà Nhà quảng cáo phải chịu do những vi phạm đó, bao gồm các khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba hoặc cơ quan nhà nước nào.
 3. Nhà xuất bản thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp sự cố tích hợp giữa các nền tảng, do hành động của Nhà xuất bản gây ra, Nhà xuất bản chịu trách nhiệm về chất lượng của các dịch vụ được đưa ra dưới đây và sẽ không tranh luận về tính hợp lệ của dữ liệu trong báo cáo trên cung cấp dịch vụ do Hệ thống cung cấp.
 4. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm tuân thủ thông tin được công bố với pháp luật hiện hành nếu thông tin đó được Nhà quảng cáo cung cấp và không được Nhà xuất bản sửa đổi. Nhà xuất bản sẽ bảo đảm cho Nhà quảng cáo không thực hiện cũng như tuyên truyền bất kỳ hoạt động nào trái pháp luật.
 5. Phạm vi trách nhiệm của Nhà quảng cáo dưới đây sẽ bị giới hạn bởi số chi phí dịch vụ cho Thời kỳ báo cáo mà Nhà quảng cáo vi phạm nghĩa vụ của mình dưới đây đã được tuyên bố và liên quan đến tổn thất cho Nhà xuất bản. Chỉ thiệt hại thực tế sẽ được bồi hoàn.

VI. TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

 1. Trong trường hợp xảy ra các trường hợp bất khả kháng có thể cản trở việc thực hiện nghĩa vụ chung của các Bên dưới đây bao gồm thiên tai, đình công, hạn chế của chính phủ, cung cấp điện bất thường, thiệt hại cho máy chủ lưu trữ Mô-đun quảng cáo và thông tin được đặt hoặc các trường hợp khác Sự kiểm soát của các Bên, việc thực hiện các điều kiện theo Thỏa thuận sẽ bị hoãn lại trong khoảng thời gian của những trường hợp đó.
 2. Trong trường hợp thời hạn của các trường hợp nêu trên trong hơn 2 tháng, mỗi bên sẽ có quyền hủy bỏ nghĩa vụ của mình dưới đây. Trong trường hợp đó, Thỏa thuận sẽ được coi là chấm dứt và không một Bên nào được quyền yêu cầu bồi hoàn từ bên kia.
 3. Bên không thể thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận của mình do xảy ra các trường hợp chính bắt buộc sẽ thông báo ngay cho Bên kia về việc xảy ra và chấm dứt. Không thông báo về các trường hợp đó sẽ tước quyền của Bên tham chiếu các trường hợp nêu trên trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ dưới đây.

VII. GIỚI HẠN HỢP ĐỒNG

 1. Mọi thông tin về hoạt động kinh doanh của các Bên, các giải pháp mới và kiến ​​thức kỹ thuật mà bên kia đã nhận được trong quá trình thực thi Thỏa thuận này sẽ được giữ bí mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia.
 2. Mỗi Bên sẽ có trách nhiệm không tiết lộ (cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi các bên thứ ba được ủy quyền theo luật pháp) bằng mọi cách và bằng mọi cách thông tin bí mật của Bên kia mà họ có quyền truy cập bằng cách nhập vào Thỏa thuận và trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ Thỏa thuận. Nghĩa vụ hiện tại sẽ được các Bên thực hiện trong thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận hiện tại và trong một năm sau khi chấm dứt, trừ khi có thỏa thuận khác.